Dissolving

When you approach meditation,
You think the Light is dissolving you.
In meditation, you discover
You are the Light dissolving a make-believe you.